Avís Legal

1. Condicions generals d’ús d’aquest lloc web
L’accés a aquesta pàgina web li atribuïx la condició de “Usuari”, implicant la seua acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguen publicades en www.imotiu.com, en el moment en què accedisca a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d’ús, en cada una de les ocasions en què es propose accedir i si és el cas utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquests poden patir modificacions.
En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en www.imotiu.com.
1.1. Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de www.imotiu.com així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts com ara els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial.
Imotiu podrà establir condicions particulars que seran aplicables per a l’ús i/o contractació de serveis específics sent les presents condicions generals d'Aplicació supletòria.
1.2. Condicions accés i utilització dels serveis
1. L’accés a www.imotiu.com en principi té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, aplicant-se en aquests casos, les condicions particulars creades a aquest efecte que Imotiu posarà a la seua disposició prèviament a la contractació.
2. Els menors que pretenguen fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web hauran de comptar amb el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, sent aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors a càrrec seu.
3. En tot moment, l’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’orde públic així com les pràctiques generalment acceptades en Internet.
4. L’Usuari garantix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a Imotiu de qualsevol modificació que puga donar-se en la informació subministrada.
5. L’Usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris per mitjà del consum massiu de recursos; captar dades inclosos en aquesta web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos és aquesta web que puguen lesionar la propietat intel•lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il•lícita.
6. Si per a la utilització i/o contractació d’un servei en www.imotiu.com, l’Usuari haguera de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotara l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrades i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il•lícita dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que empre a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari. En supòsits de robatori, pèrdua o accés no autoritzat a les seues contrasenyes, l’Usuari serà el responsable de la seua notificació immediata a Imotiu a fi de procedir a la seua cancel•lació. Imotiu en cap cas serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produïsca la notificació mencionada per part d’Usuari.
2. Drets de propietat intel•lectual i industrial
Imotiu és titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial de tots els elements que integren www.imotiu.com, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitador, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, sons i la resta d’elements continguts al lloc web. En cap cas l’accés o navegació en www.imotiu.com, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial d’Imotiu per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.imotiu.com, sense autorització expressa i per escrit d’Imotiu, constituïx una infracció dels seus drets de propietat intel•lectual i/o industrial. Tota la informació que no tinga la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a www.imotiu.com a través d’Internet (incloent qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) passarà a ser propietat exclusiva d’Imotiu que ostentarà els drets il•limitats d’ús, sense meritar per això cap compensació a favor seu, ni a favor de cap altra persona.
3. Règim de responsabilitats i garanties
1. Imotiu no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa en www.imotiu.com, per tant exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjuís de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari haja dipositat en la mateixa.
2. Imotiu declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que dins de les seues possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el funcionament correcte de la web així com l’absència de virus i components danyosos, no obstant això no pot fer-se responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis arreplegats en www.imotiu.com; (b) l’absència d’errors en dites continguts ni la correcció de qualsevol defecte que poguera ocórrer; (c) l’absència de virus i/o altres components danyosos en www.imotiu.com; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat; (e) els danys o perjuís que cause qualsevol persona que vulnere els sistemes de seguretat de www.imotiu.com.
3. L’Usuari serà l’únic responsable davant de tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a www.imotiu.com, així com de l’ús il•legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.
4. Imotiu es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a www.imotiu.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permeten Imotiu publicarà en el seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.
5. Els enllaços a altres pàgines web que si és el cas existisquen en www.imotiu.com poden portar-li a llocs web de què Imotiu no assumix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seua finalitat, informar l’Usuari d’altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedix sota la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regisquen en els mateixos.
6. Imotiu no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguen fer dels continguts i serveis inclosos en el seu web. En conseqüència no garantix que l’ús que els Usuaris puguen fer dels continguts i serveis referits, s’ajusten a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facen de forma diligent.
7. Imotiu es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.
8. Imotiu fa tots els esforços dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produïra algun error d’aquest tipus, alié en tot moment a la voluntat d’Imotiu, es procediria immediatament a la seua correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client haguera pres decisió de compra basada en el dit error, Imotiu li comunicarà al client el dit error i el client tindrà dret a rescindir la seua compra sense cap cost per la seua banda.
4. Duració i modificació
1. Imotiu es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en www.imotiu.com. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguen presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com vigents, les condicions generals que estiguen publicades en el moment en què l’Usuari accedisca a www.imotiu.com pel que l’Usuari haurà de llegir periòdicament les dites condicions d’ús.
2. Amb independència del que disposen les condicions particulars, Imotiu podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.
5. Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Les relacions establides entre Imotiu i l’Usuari es regiran pel que disposa la legislació espanyola vigent i serà sotmès a la jurisdicció dels tribunals de València.

Termes de LOPD

Les dades personals subministrades pel CLIENT són confidencials i estan protegides d’acord amb la llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre de 1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personals. Les dades personals seran objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per Imotiu, S.L., la finalitat de les quals és la gestió i manteniment de la relació contractual, així com l’enviament de publicitat o informació sobre els productes i serveis oferits per Imotiu, S.L..

El CLIENT podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, en compliment de la legislació vigent mitjançant comunicació per correu postal dirigit a Imotiu, S.L. C/ Visitació 14, 12, 46009 València en la dita sol·licitud l’USUARI farà constar el seu nom, cognoms, direcció i la petició en què es concreta la seua sol·licitud.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que el titular de www.imotiu.com és: Imotiu S.L. • C.I.F. núm.: B98337132 • Direcció: C/ Visitació 14, 12, 46009 València • Telèfon: 963173794 • Correu electrònic: info@imotiu.com • Dades registrals: Tom: 9302, Llibre: 6584, Full: 144, Secció: 8, Full: V142919, Inscripció: 1 / Data: 04/04/2011 Any Pre.: 2011